சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நம்பு அருச்சகம் ; நாவல் ; விருப்பம் ; கோயிலில் பூசை செய்யும் உரிமை .