சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நறவம் தேன் ; கள் ; பால் ; மணம் ; காண்க : மயிற்கொன்றை ; ஞாழல் ; குங்குமமரம் ; அனிச்சமரம் .