சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நறை கள் ; தேன் ; நறும்புகை ; மணம் ; மணப்பண்டம் ; மணக்கொடிவகை ; குற்றம் .