சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நழுவல் பிடிகொடாது பேசுகை ; மறைந்து சொல்லுகை ; ஓர் அபசுரம் .