சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நாணி நாணமுடையாள் ; வில்நாண் .