சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நாமகள் பிரமன் நாவில் வசிக்கும் கலைமகள் .