சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நாரை ஒரு நீர்ப்பறவைவகை ; வெண்கொக்கு ; பறவைவகை ; மாட்டின் அலைதாடி .