சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நாற்றம் மணம் ; மூக்கால் அறியும் புலனறிவு ; தீநாற்றம் ; கள் ; தொடர்பு ; தோற்றம் .