சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நிராசை விருப்பமின்மை ; நம்பிக்கையறுகை .