சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நிலநடுக்கம் பூமி அதிர்வு ; பூகம்பம் .