சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நிலைபெறுதல் நிலையாய்த் தங்குதல் ; துன்பமற்ற நிலைமையை அடைதல் ; நீடித்தல் ; ஒன்று நிற்கக்கூடியவளவு ஆழமுடைத்தாதல் .