சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நீகாசம் ஒப்பு ; உண்மை ; உறுதி .