சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நீட்டலளவை அளவை நான்களுள் நீட்டியளக்கும் முழம் காதம் போன்ற அளவு .