சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நீரகம் கடல் சூழ்ந்த பூமி ; காஞ்சியில் உள்ள திருமால் கோயில்களுள் ஒன்று .