சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நீர்க்குமிழி நீரில் எழும் கொப்புளம் .