சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நீர்வியாதி காண்க : நீரிழிவு ; நீர்ச்சுரப்பு .