சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நுகர்ச்சி அனுபவம் ; உண்ணுதல் ; காண்க : வேதனை .