சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நுட்பம் நுண்மை ; நுண்ணிய ஆராய்ச்சி தோன்ற எழுதப்பெற்ற உரை ; நுட்பம் ; பொருளின் நுட்பம் ; காலநுட்பம் ; கரந்துறை கோள்களுள் ஒன்று ;ஓரணி .