சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நுணா நுணாமரம் ; மஞ்சள்நாறிமரம் ; தணக்கமரம் .