சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நெடுந்தோட்டி பெரிய அங்குசம் .