சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
நோக்காடு நோவு ; இராசநோக்காடு ; மனநோவு ; நோய் ; வறுமை .