சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பகர்தல் சொல்லுதல் ; விற்றல் ; கொடுத்தல் ; உணர்த்துதல் ; ஒளிர்தல் ; பெயர்தல் .