சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பகல் பகுக்கை ; நடு ; நடுவுநிலை ; நுகத்தாணி ; முகூர்த்தம் ; அரையாமம் ; மத்தியானம் ; பகற்போது ; பிறரோடு கூடாமை ; கட்சி ; இளவெயில ; அறுபது நாழிகைகொண்ட நாள் ; ஊழிக்காலம் ; சூரியன் ; ஒளி ; வெளி ; கமுக்கட்டு .