சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பகுதிப்பொருள்விகுதி தனக்கு ஒரு பொருளின்றிப் பகுதியின் பொருளிலேயே வரும் விகுதி .