சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பக்கச்சுவர் கட்டடத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் எழுப்பப்படுஞ் சுவர் .