சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பக்கப்பருத்தல் மிகப் பருத்தல் .