சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பக்கவாத்தியம் வாய்ப்பாட்டுக்குத் துணையான இசைக்கருவிகள் .