சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பங்குக்காரன் பங்குக்குடையவன் ; ஊர்களில் மிகுதியான நிலமுடையவன் .