சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படங்கு கூடாரம் ; மேற்கட்டி ; ஆடை ; இடுதிரை ; பெருங்கொடி ; மெய்போற் பேசுகை ; சாம்பிராணிப்பதங்கம் ; அடிப்பாகம் ; பெருவரிச்சல் ; பாதத்தின் உட்பகுதி .