சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படலம் கூட்டம் ; நூற்பகுதி ; கூடு ; மேற்கட்டி ; நேத்திரப்படலம் ; அடுக்கு ; உலகம் ; சுற்றம் ; திலகம் ; மறைப்புத்தட்டி ; அடைப்பு ; இரத்தினக்குற்றம் .