சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படிகம் பளிங்கு ; கூத்து ; விளாம்பட்டை ; பிச்சை .