சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படிக்கட்டு சோபனக்கட்டு ; நிறைகல் .