சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படிதல் அடியிற்றங்குதல் ; பரவுதல் ; வசமாதல் ; கையெழுத்துத் திருந்தி அமைதல் ; கீழ்ப்படிதல் ; குளித்தல் ; கண்மூடுதல் ; அமுங்குதல் ; கலத்தல் ; வணக்கமுடன் கீழே விழுதல் ; நுகர்தல் ; பொருந்துதல் .