சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படித்தல் வாசித்தல் ; கற்றல் ; சொல்லுதல் ; துதித்தல் ; பழகுதல் .