சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படிப்பினை காண்க : படிப்பனை ; புத்திமதி ; வங்கமணல் ; நீதி .