சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படிவம் வழிபடுதெய்வம் ; உடம்பு ; உருவம் ; வடிவழகு ; தவவேடம் ; தோற்றம் ; நோன்பு .