சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படுவன் கள் விற்போன் ; ஒரு புண்கட்டிவகை ; கீரைவகை .