சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
படைக்கலம் ஆயுதம் ; எறிபடை ; எஃகு .