சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பட்டியல் வரிச்சல் ; தூணின்கீழ் வைக்குங் கல் ; வணிகச்சரக்கின் விலையட்டவணை ; பொருள்களின் அட்டவணை .