சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பணை பருமை ; பெருமை ; மரக்கொம்பு ; மூங்கில் ; அரசமரம் ; மருதநிலம் ; வயல் ; நீர்நிலை ; குதிரை யானைகள் தங்குமிடம் ; விலங்கின் படுக்கை ; முரசு ; வாத்தியம் ; மருதநிலப்பறை ; உயரம் ; பரண் ; தவறுகை ; ஐந்து ஆண்டுகொண்ட காலவளவு ; சாணைக்கல் ; உலைக்களத்துப் பட்டடை ; யானைத்தந்தம் .