சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதப்பர் வெள்ளத்தைத் தடுக்க இடும் மணற்கோட்டை .