சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதமம் சந்திரன் ; பறவை ; விட்டிற்பூச்சி .