சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதி நகரம் ; பதிகை ; நாற்று ; உறைவிடம் ; வீடு ; கோயில் ; குறிசொல்லும் இடம் ; ஊர் ; பூமி ; குதிரை ; தலைவன் ; கணவன் ; அரசன் ; மூத்தோன் ; குரு ; கடவுள் .