சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதினென்கண்ணன் பதினெட்டுக் கண்களையுடைய முருகன் .