சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதிலாள் பிரதியாக அமர்த்தும் ஆள் .