சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பதுமயோனி தாமரையில் பிறந்த பிரமன் .