சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பத்திரம் இலை ; புத்தகத்தின் ஏடு ; இலை போன்ற தகடு ; ஓர் அணிகலன் ; சாசனம் ; திருமுகம் ; பூவிதழ் ; இறகு ; அம்பு ; சிறுவாள் ; அழகு ; அழகிய உருவம் ; கவனம் ; நன்மை ; பாதுகாப்பு ; நலம் ; யானைவகை ; மலை ; பீடத்திலுள்ள எழுதகவகை ; காண்க : பத்திரலிங்கம் ; குதிரைப்பந்தி ; நவ வருடத்துளொன்று ; காண்க : பத்திராச(த)னம் .