சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பந்தம் உறவு ; கட்டு ; தொடர்பு ; முடிச்சு ; பற்று ; செய்யுளின் தளை ; முறைமை ; கட்டுப்பாடு ; மயிர்முடி ; சொத்தைப் பிறர்வயப்படுத்துகை ; மதில் ; கைவிளக்கு ; தீவட்டி ; அழகு ; தீத்திரள் ; உருண்டை ; பொன் ; நூலிழை ; பெருந்துருத்தி .