சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பனிப்பகைவானவன் பனியின் பகையான சூரியன் .