சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பயனிலை சொற்றொடரில் எழுவாய் கொண்டு முடியும் சொல் .